Trwa ładowanie
Trwa ładowanie strony. Proszę czekać.
Może to potrwać nawet kilka minut.

waiting
   


REGULAMIN SERWISU E-FORA.PL

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego e-fora.pl.

§ 2
Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1) Regulamin - rozumie się niniejszy dokument, umieszczony pod adresem http://www.e-fora.pl/?mode=regulamin,
  2) Serwis - rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem e-fora.pl wraz całą zawartością,
  3) Forum – rozumie się przez to utworzone w Serwisie miejsce do dyskusji służące wymianie informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
  4) Użytkownicy - rozumie się użytkowników uprawnionych do korzystania z Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie, będących uczestnikami choćby jednego Forum i publikujących treści w Serwisie,
  5) Założyciele - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z Serwisu, którzy zarejestrowali Forum w Serwisie,
  6) Moderatorzy - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie, którym Założyciele przekazali część lub całość swoich uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu Założycielom,
  7) Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Serwisu nie będące Użytkownikami.

§ 3
1. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje identyfikator i hasło (konto w Serwisie), co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela Serwisu usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi założenie i utrzymywanie Forum w Serwisie lub zamieszczanie treści na Forach na zasadach określonych w Regulaminie. O ile Założyciel lub Moderator dopuszcza taką możliwość na Forum zapisy i materiały mogą być umieszczane przez Użytkowników bez konieczności rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku umieszczenie jakiegokolwiek zapisu lub materiału na Forum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

§ 4
1. Serwis może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania w Serwisie (i w tym znaczeniu również na Forum) jakichkolwiek treści, które:
  1) zawierają treści sprzeczne z prawem,
  2) naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
  3) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  4) zawierają treści pornograficzne,
  5) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  6) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy Użytkownika lub Administratora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego Użytkownika lub Administratora lub Serwisu,
  7) zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  8) stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w Punktach 1 – 7.
2. Założyciele lub Moderatorzy – w zakresie przysługujących im uprawnień zobowiązani są do niezwłocznego usuwania z Forum – bez uprzedzenia - treści wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. W przypadku powtarzających się przypadków umieszczania na Forum treści zawierających treści, wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu i niestosowania się Założycieli lub Moderatorów do obowiązku niezwłocznego ich usunięcia, Administrator Serwisu wzywa Założyciela lub Moderatora do usunięcia naruszeń Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od wezwania, a w przypadku nie podjęcia przez Założyciela lub Moderatora żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszeń, może zamknąć Forum i usunąć z Serwisu treści w nim zamieszczone.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Administrator Serwisu niezależnie od postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Serwisie w tym również wypowiedzi zamieszczone na Forum, naruszające Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
4. Właścicielowi Serwisu, Założycielom i Moderatorom według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
1. Dane kontaktowe Użytkowników umieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą być wykorzystywane w celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione. Informacje dotyczące Użytkowników takie jak numery IP i adresy e-mail mogą być udostępniane Założycielowi i Moderatorom danego Forum.
2. Informacje dotyczące Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail, dane przeglądarek internetowych) są przechowywane przez Właściciela Serwisu i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.

§ 6
1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Serwisu ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych, z zastrzeżeniem, że dane osobowe udostępniane są przez Administratora Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
3. Administrator Serwisu, jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Założycielom oraz Moderatorom przysługuje prawo wglądu do wszystkich danych udostępnionych przez Użytkownika, pod warunkiem zapewnienia ich ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem na adres wskazany przez Administratora Serwisu.
7. Założycielom ani Moderatorom zakazuje się edytowania danych osobowych Użytkownika bez jego zgody przesłanej na adres e-mail Założyciela lub Moderatora (do wiadomości Właściciela Serwisu), chyba że edytowanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów lub Regulaminu. Założyciel lub Moderator zobowiązuje się do informowania Właściciela Serwisu o wszelkich okolicznościach uzasadniających edytowanie danych osobowych Użytkownika.

§ 7
1. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym również do zwrotu Właścicielowi Serwisu wszelkich zasadzonych od Właściciela Serwisu kwot, w tym także odsetek, kosztów zastępstwa procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej, wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
3. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie jak również za następstwa ich zamieszczenia.
4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  2) sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników,
  3) skuteczność anonsów zamieszczanych w Serwisie,
  4) następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  5) treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta Użytkowników przez innych Użytkowników oraz stron internetowych Użytkowników,
  6) przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu, w tym również z przyczyn technicznych,
  7) przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane przyczynami zależnymi od Administratora Serwisu takimi jak: przyczyny techniczne (np. konserwacja sprzętu) ani też z przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą,
  8) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu,
  9) za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
  10)za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem,
zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.
5. Właściciel Serwisu nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.
6. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu,
  2) okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Serwisu bez podania przyczyn.

§ 8
1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Serwisie. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
2. Z momentem umieszczenia w Serwisie treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu licencji niewyłącznej na okres obowiązywania umowy i 5 (pięć) następnych lat na korzystanie z zamieszczonego utworu na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

§ 9
Korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych, w tym również umieszczanie w wiadomościach przesyłanych przez Użytkowników jakikolwiek treści posiadających cechy reklamy lub treści sugerujących możliwość wzbogacenia się w zamian za kontakt jest niedozwolone.

§ 10
1. Właściciel Serwisu ma prawo do zamknięcia (usunięcia) Forum z Serwisu w przypadku łącznego zaistnienia następujących okoliczności:
  1) w okresie kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni nie zalogował się na Forum Założyciel lub Moderator,
  2) w okresie kolejnych 30 (trzydziestu) dni nie pojawiła się na nim co najmniej jedna nowa wypowiedź,
  3) ilość wypowiedzi Użytkowników jest mniejsza niż 30 (trzydzieści) i forum istnieje dłużej niż 180 dni,
  4) nie podjęcia przez Założyciela forum czynności wskazanych przez administrację systemu.
2. Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany Założyciela forum kwalifikującego się do usunięcia na rzecz osoby zainteresowanej przejęciem forum. Podczas zmiany założyciela forum zostaje całkowicie wyczyszcone z wszelkiej treści oraz użytkowników.
3. Właściciel Serwisu ma prawo usuwania użytkowników forów bez zgody i wiedzy Założyciela forum jeśli stwierdzi, że aktywność użytkownika jest wynikiem działania programu automatycznie generującego treść.
4. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia Forum z Serwisu na wniosek Założyciela.
5. Założycielom przysługuje prawo do wprowadzenia własnych regulacji i zasad mających zastosowanie tylko na zakładanych przez nich Forach, o ile te regulacje i zasady nie są sprzeczne z Regulaminem ani z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Założyciele Forów zawierających treści i materiały o charakterze erotycznym zobowiązani są do stosowania mechanizmów weryfikacyjnych dla Użytkowników pozwalających na ograniczenie dostępu do takiego Forum osób poniżej 18 roku życia.

§ 11
1. Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, jest wypełnienie przez Użytkownika zamieszczonego na stronie www.e-fora.pl/?mode=kontakt formularza reklamacyjnego.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedzi będą przesyłane Użytkownikowi na adres email podany w formularzu reklamacyjnym, o którym mowa w § 11 ust. 1 Regulaminu.

§ 12
Właścicielowi Serwisu jak i Użytkownikowi przysługue prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 13
1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1.12.2008 i może ulec zmianie w dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej http://www.e-fora.pl/?mode=regulamin
2. Korzystanie i używanie Serwisu przez Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.
3. Akceptacja powyższego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników systemu przekazanych w formularzu rejestracyjnym.